همکاران آموزشی و علمی

 
 ادبيات فارسي:
 
    سرکارخانم مریم منجم :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات فارسی
        * سوابق کاری : 15 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم زهرا کریمی :
        * سوابق تحصیلی:  لیسانس ادبیات فارسی
        * سوابق کاری : 37 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 
 تربيت بدني:
 
      سرکارخانم ترانه حبیبی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس تربیت بدنی
         * سوابق کاری : 12 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضي:
 
    سرکارخانم مونا اله دوستی :
        * سوابق تحصیلی : دکترا آموزش ریاضی (ریاضی کاربردی)
         * سوابق کاری :  19 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم گلسا دامغانیان :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی
         * سوابق کاری : 18 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
     سرکارخانم لادن باقری :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی
         * سوابق کاری : 16 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
  
  هندسه:
 
     سرکارخانم ندا آسمانی :
        * سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
         * سوابق کاری : 17 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
 
 زبان انگليسي:
 
      سرکار خانم الناز عبدالهی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
         * سوابق کاری : 16 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 زيست:
 
      سرکارخانم مریم کاشانی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس زیست شناسی
         * سوابق کاری :  23 سال سابقه تدریس درس زیست در آموزش و پرورش
 
 

 شيمي:
      سرکارخانم مژگان حسین آبادی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس شیمی
         * سوابق کاری :  24 سال سابقه تدریس درس شیمی در آموزش و پرورش
 
 
 عربي:

      سرکارخانم زهرا طباطبایی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق
         * سوابق کاری :  25 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 
       سرکارخانم زهرا طباطبایی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس زبان و ادبیات عرب
         * سوابق کاری :  23 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
       سرکارخانم فاطمه هادی پور :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس عربی
         * سوابق کاری : 32 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 

 علوم اجتماعي و آمادگی دفاعی:

      سرکارخانم عاطفه سروش :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس روانشناسی بالینی
         * سوابق کاری : 25 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی و آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش
 
   
    سرکارخانم سارا خداوردیان :
        * سوابق تحصیلی : ارشد مشاور خانواده
         * سوابق کاری : 70 سال سابقه تدریس درس جامعه شناسی در آموزش و پرورش
 
 تاریخ:
 
      سرکارخانم الهه رحمانی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی
         * سوابق کاری : 11 سال سابقه تدریس درس تاریخ در آموزش و پرورش
 
 
 جغرافیا:
 
      سرکارخانم پروانه هلالیان :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس جغرافی
         * سوابق کاری : 33 سال سابقه تدریس درس جغرافیا در آموزش و پرورش
 
 
 زمین شناسی:
 
      سرکارخانم ناهید غیرتمند :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی
         * سوابق کاری : 12 سال سابقه تدریس درس زمین شناسی در آموزش و پرورش
 

 فيزيک:

      سرکارخانم فرحناز عزیزیان :
        * سوابق تحصیلی :  لیسانس فیزیک کاربردی
         * سوابق کاری : 28 سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم عاطفه یاسری  :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس فیزیک کاربردی
         * سوابق کاری : 12 سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
 
     اقتصاد:
 
       سرکارخانم بوالحسنی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس حقوق
         * سوابق کاری :  6 سال سابقه تدریس درس فلسفه و منطق در آموزش و پرورش
 
 
     منطق:
 
       سرکارخانم زهرا بوالحسنی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس حقوق
         * سوابق کاری : 6 سال سابقه تدریس درس فلسفه و منطق در آموزش و پرورش
 

 معارف اسلامي:
 
      سرکارخانم معصومه پرو :
        * سوابق تحصیلی :  لیسانس الهیات و معارف اسلامی
         * سوابق کاری :  18 سال سابقه تدریس درس معارف اسلامی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم مینا  نقوی :
        * سوابق تحصیلی :  دانشجو دکترا فلسفه تطبیقی
         * سوابق کاری :  10 سال سابقه تدریس درس معارف اسلامی در آموزش و پرورش
 
   سرکارخانم فاطمه واثقی :
        * سوابق تحصیلی :  لیسانس مبانی فقه و علوم اسلامی
         * سوابق کاری :  26  سال سابقه تدریس درس معارف اسلامی در آموزش و پرورش
 
     سواد رسانه ای:
 
       سرکارخانم زینب محبی راد :
        * سوابق تحصیلی : دکترا روانشناسی کودک
         * سوابق کاری:  34 سال سابقه تدریس  در آموزش و پرورش
 
   بهداشت و سلامت :
 
       سرکارخانم فهیمه محمودی :
        * سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
         * سوابق کاری:  12 سال سابقه تدریس  در آموزش و پرورش