همکاران آموزشی و علمی
 
 
 ادبيات فارسي:   
    سرکارخانم مریم منجم :
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات فارسی
        * سوابق کاری:12سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 
 
 تربيت بدني:
      سرکارخانم سارا شرفي:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
        * سوابق کاری:6 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضي:
  
    سرکارخانم مونا اله دوستی:
        * سوابق تحصیلی:  دکترا آموزش ریاضی (ریاضی کاربردی)
        * سوابق کاری: 16 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش

    سرکارخانم نسترن کیوان:
        * سوابق تحصیلی: دکترا ریاضی
        * سوابق کاری:16 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم دامغانیان:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس فیزیک
        * سوابق کاری: 14 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
   
  هندسه و آمار:
    
  سرکارخانم پانته آ پرنياني:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس مهندسی پزشکی
        * سوابق کاری: 20 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
 
 زبان انگليسي:
 
      سرکار خانم عبدالهي:
        * سوابق تحصیلی:فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
        * سوابق کاری:12سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 
 

 زيست:
      سرکارخانم مریم کاشانی:
        * سوابق تحصیلی:فوق لیسانس زیست شناسی
        * سوابق کاری:18 سال سابقه تدریس درس زیست در آموزش و پرورش
 
 
      سرکارخانم مهرنوش ملکی:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس زمین شناسی
        * سوابق کاری:7سال سابقه تدریس درس زیست در آموزش و پرورش
 

 شيمي:
      سرکارخانم فرحناز نیلوفری:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس شیمی 
        * سوابق کاری:22سال سابقه تدریس درس شیمی در آموزش و پرورش

      سرکارخانم مژگان حسین آبادی:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس شیمی
        * سوابق کاری:21سال سابقه تدریس درس شیمی در آموزش و پرورش

  
 
 عربي:

      سرکارخانم زهرا طباطبایی:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس الهیات- فقه و مبانی حقوق
        * سوابق کاری:21سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
 

 علوم اجتماعي و آمادگی دفاعی:
      سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 21سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی و آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش
 
 جغرافی:
      سرکارخانم عاطفه سروش:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی بالینی
        * سوابق کاری: 21سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی و آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش
 
 

 فيزيک:
      سرکارخانم غزاله طوطیانوش:
        * سوابق تحصیلی:دکترا دندانپزشکی
        * سوابق کاری:8 سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم شیخ نصیری:
        * سوابق تحصیلی:لیسانس فیزیک
        * سوابق کاری:12سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
 
 

 معارف اسلامي:
 
      سرکارخانم معصومه پرو:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس الهیات و معارف اسلامی
        * سوابق کاری:15 سال سابقه تدریس درس معارف اسلامی در آموزش و پرورش
 
 
 
  زمين شناسي:
       سرکارخانم مهدیه محمودی:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس زمین شناسی-پترولوژی
        * سوابق کاری: 6سال سابقه تدریس درس زمین شناسی در آموزش و پرورش
 
 
 
     هنر:
       سرکارخانم آرزو پور مقدم:
        * سوابق تحصیلی: لیسانس محیط زیست
        * سوابق کاری: 7سال سابقه تدریس درس هنر در آموزش و پرورش
 
 
 
     انسان و محیط زیست:
       سرکارخانم بنفشه فلاح:
        * سوابق تحصیلی: فوق لیسانس عمران
        * سوابق کاری: 3سال سابقه تدریس درس محیط زیست در آموزش و پرورش