همکاران آموزشی و علمی
 
 ادبيات فارسي:
 
    سرکارخانم مریم منجم :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات فارسی
        * سوابق کاری : 14 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
    سرکارخانم زهرا کریمی :
        * سوابق تحصیلی:  لیسانس ادبیات فارسی
        * سوابق کاری : 36 سال سابقه تدریس درس ادبیات فارسی در آموزش و پرورش
 
 
 تربيت بدني:
 
      سرکارخانم انسیه احمد پور :
        * سوابق تحصیلی : دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
         * سوابق کاری : 32 سال سابقه تدریس درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش
 

 رياضي:
 
    سرکارخانم مونا اله دوستی :
        * سوابق تحصیلی : دکترا آموزش ریاضی (ریاضی کاربردی)
         * سوابق کاری : 18 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم گلسا دامغانیان :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی
         * سوابق کاری : 17 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
     سرکارخانم لادن باقری :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی
         * سوابق کاری : 15 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
  
  هندسه:
 
     سرکارخانم صدیقه بابایی :
        * سوابق تحصیلی : دکتری آموزش ریاضی
         * سوابق کاری : 23 سال سابقه تدریس درس ریاضی در آموزش و پرورش
 
 
 زبان انگليسي:
 
      سرکار خانم ساناز آذری :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
         * سوابق کاری : 15 سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
 

 زيست:
 
      سرکارخانم مریم کاشانی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس زیست شناسی
         * سوابق کاری :  22 سال سابقه تدریس درس زیست در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم انسیه امام جمعه :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس زیست شناسی
         * سوابق کاری : 32 سال سابقه تدریس درس زیست در آموزش و پرورش
 

 شيمي:
      سرکارخانم مژگان حسین آبادی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس شیمی
         * سوابق کاری :  23 سال سابقه تدریس درس شیمی در آموزش و پرورش

      سرکارخانم کلارا فیض بخش :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس شیمی 
         * سوابق کاری : 40 سال سابقه تدریس درس شیمی در آموزش و پرورش
 
 
 عربي:

      سرکارخانم زهرا طباطبایی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق
         * سوابق کاری :  24 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 
       سرکارخانم فاطمه هادی پور :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس عربی
         * سوابق کاری : 30 سال سابقه تدریس درس عربی در آموزش و پرورش
 

 علوم اجتماعي و آمادگی دفاعی:

      سرکارخانم عاطفه سروش :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس روانشناسی بالینی
         * سوابق کاری : 19 سال سابقه تدریس درس علوم اجتماعی و آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش
 
 
 تاریخ:
 
      سرکارخانم معصومه پیرحیاتی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
         * سوابق کاری : 29 سال سابقه تدریس درس تاریخ در آموزش و پرورش
 
 
 جغرافیا:
 
      سرکارخانم پروانه هلالیان :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس جغرافی
         * سوابق کاری : 31 سال سابقه تدریس درس جغرافیا در آموزش و پرورش
 
 
 زمین شناسی:
 
      سرکارخانم ناهید غیرتمند :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی
         * سوابق کاری : 10 سال سابقه تدریس درس زمین شناسی در آموزش و پرورش
 

 فيزيک:

      سرکارخانم آرزو نجاتی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس فیزیک
         * سوابق کاری : 20 سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
      سرکارخانم فاطمه کلانتریون :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس فیزیک
         * سوابق کاری : 17 سال سابقه تدریس درس فیزیک در آموزش و پرورش
 
 
     اقتصاد:
 
       سرکارخانم منیر رضائیان :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مطالعات زنان
         * سوابق کاری : 30 سال سابقه تدریس درس اقتصاد در آموزش و پرورش
 
 
     منطق:
 
       سرکارخانم زهرا بوالحسنی :
        * سوابق تحصیلی : لیسانس حقوق
         * سوابق کاری : 5 سال سابقه تدریس درس فلسفه و منطق در آموزش و پرورش
 

 معارف اسلامي:
 
      سرکارخانم معصومه پرو :
        * سوابق تحصیلی :  لیسانس الهیات و معارف اسلامی
         * سوابق کاری :  17 سال سابقه تدریس درس معارف اسلامی در آموزش و پرورش
 
 
     سواد رسانه ای:
 
       سرکارخانم زهره سلطان محمدی :
        * سوابق تحصیلی : فوق لیسانس ارتباطات
         * سوابق کاری: 10سال سابقه تدریس درس سواد رسانه در آموزش و پرورش