امکانات دبیرستان
 
آیین نامه آموزشی 

آموزشي

 • تشکيل کلاسهاي تابستاني در دروس عمومي و اختصاصي
 • ارائه دفاتر برنامه ريزي به دانش اموزان و توجيه آنان جهت ثبت ساعات مطالعه در دفتر دانش آموز موظف است بعد از مطالعه روزانه ساعات را در جدول مخصوص ثبت نمايد .
 • جلسه توجيهي براي اولياي تمام پايه ها به منظور آشنايي با اين دفاتر و نظارت اولياء روي مطالعه دانش آموزان در منزل
 • کنترل دفاتر برنامه ريزي توسط مسئولين پايه و معاونت آموزشي
 • شرکت در آزمونهاي صبحانه و ادواري ميان ترم و ... (حضور دانش آموزان در آزمونها الزامي است )
 • کوئيزها و پرسشهاي کلاسي در زنگ آموزشي توسط دبيران
 • تشکيل گروههاي درسي و ثبت نتايج در فرمهاي مخصوص و نظارت بر تصميمات متخذه دبيران
 • ثبت نمرات آموزشي توسط دبيران ( آزمونها پرسشهاي کلاسي و انضباط آموزشي )
 • ارائه کارنامه آموزشي در پايان هر ماه در دفتر برنامه ريزي و سيستم مدرسه
 • تشکيل جلسات ملاقات اولياء با دبيران و بررسي وضعيت آموزش و پرورش دانش آموزان
 • برگزاري کلاسهاي پژوهشي در رشته هاي مختلف و شرکت دانش آموزان درجشنواره هاي علمي فرهنگي و ...
 • تشويق دانش آموزان به شرکت در نمايشگاه دست سازه هاي دانش آموزي درهفته پژوهش (علمي فناوري هنري ورزشي و ... )
 • تشويق دانش آموزان به شرکت در مسابقات آزمايشگاهي ورزشي و همايشهاي علمي فرهنگي و المپيادها