امکانات دبیرستان
  آیین نامه پرورشی:  

پرورشي

 • برگزاري نماز جماعت در ايام هفته و حضور دانش آموزان و دبيران در نماز
 • مراسم صبحگاه ( تلاوت قرآن ورزش صبحگاهي اطلاع رساني موارد آموزشي پرورشي ورزشي مشاوره اي و ...
 • سرو صبحانه روزانه به دانش آموزان در طول سال تحصيلي
 • برپايي ايستگاه صلواتي ويژه برنامه ها در ماه محرم و صفر مناسبتها ايام ا... دهه فجر و مشارکت جمعي دانش آموزان
 • برگزاري جلسات مشاوره تحصيلي بصورت فردي و گروهي
 • جلسات آموزش خانواده براي اولياء محترم در طول سال تحصيلي
 • جلسه مادران درهفته بهداشت روان و دعوت از اساتيد فن و صاحبنظران
 • شرکت دانش آموزان درتريبون آزاد هفته بهداشت روان پيرامون نوجوان سالم خانواده سالم و جامعه سالم
 • برپايي نمايشگاه کتاب درهفته کتاب و کتابخواني و ايام ا... دهه مبارک فجر
 • شرکت دانش آموزان در انتخابات شوراي دانش آموزي
 • اقدام در جهت تشکلهاي دانش آموزي (بسيج حلقه صالحين شوراي دانش آموزي و .... )
 • تشويق دانش آموزان به شرکت در مسابقات فرهنگي ( احکام نماز و .... )