امکانات دبیرستان
   
     
 
     
آزمایشگاه زیست
 
 
     
 
     
دستور کار آزمايشات و اخبار فیزیک
 
 
     
 
     
آزمایشگاه شیمی
 
 
     
 
     
آزمایشگاه فیزیک
 
 
     
 
     
دانش آموز گرامی : 
 
براي آگاهي از برنامه هاي آزمايشگاه بايد با حساب کاربري خود وارد بخش آزمايشگاه زیست شويد.
موفق باشيد.
 
     
 
     
دستور کار آزمايشات و اخبار زیست
 
 
     
 
     
دستور کار آزمايشات و اخبار شیمی
 
آزمايش رسوب ها ۱۲ آبان ۹۵

آزمون شعله ۱۱ آبان ۹۵

بررسي يک واکنش تجزيه ( تجزيه آمونيوم دي کرومات) کوه آتشفشان ۷ مهر ماه ۹۵

بررسي يک واکنش سنتز يا ترکيب ( ترکيب آمونياک با اسيد هيدروکلريک غليظ) ۷ مهر ماه ۹۵

سوختن گوگرد ۷ مهر ۹۵

سوختن منيزيم و ترکيب خاکستر حاصل از سوختن با آب ۷ مهر ماه ۹۵

آزمايشگاه شيمي پايه سوم ۱۲ مهر ۹۴
در اين جلسه دانش آموزان با وسايل آزمايشگاه شيمي آشنا خواهند شد:
همچنين دو آزمايش تجزيه آب اکسيژنه و دي کرومات آمونيوم يا کوه آتشفشان را هم انجام خواهند داد:

مقررات آزمايشگاه شيمي
  • پوشیدن روپوش سفيد براي حضور در آزمايشگاه الزامي است.
  • از آوردن هرگونه وسيله و خوراکي به آزمايشگاه خودداری کنید.
  • از ریختن آشغال و ايجاد بي نظمي در آزمايشگاه خودداری کنيد.
  • حفظ و نگهداری وسايل آزمايشگاه در هنگام استفاده الزامي است و چنانچه وسيله اي آسیب ببیند و يا شکسته شود دانش آموزان موظفند آن را خريداري کرده و به مسئول آزمايشگاه تحويل دهند.
  • استفاده از کليه مواد و وسايل آزمايشگاه بدون هماهنگی با مسئول آزمايشگاه ممنوع است.
  • دانش آموزان موظفند پس از استفاده از وسايل آن ها را شسته و تحويل مسئول آزمايشگاه دهند.
  • دانش آموزان قبل از حضور در آزمایشگاه دستور کار آزمایش مربوط به آن جلسه را به دقت مشاهده و يا مطالعه کنند.
  • ***رعايت کليه قوانين در هر جلسه حضور در آزمايشگاه الزامي است.***