کادر اداری و اجرایی :

 
معاونت آموزشی :
"سرکارخانم فریبا حسن آبادی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
سوابق کاری: 40 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت انضباطی :
"سرکارخانم سعیده دادیار"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات
سوابق کاری: 11 سال سابقه کار در مدارس و دانشگاه
 
 
معاونت پرورشی :
"سرکارخانم رزا امامی "
 
سوابق تحصیلی:دیپلم انسانی
سوابق کاری: 34 سال سابقه  خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
"سرکارخانم شیما حبیبی"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
سوابق کاری: 7 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
روابط عمومی :
"سرکارخانم آزیتا حسین زاده"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
سوابق کاری: 17 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه دهم ریاضی و تجربی و انسانی  :
"سرکارخانم بنفشه نظری "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی
سوابق کاری: 22 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی  :
"سرکارخانم عاطفه یاسری "
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی(گرایش حالت های جامد)
سوابق کاری : 11 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت پایه دوازدهم ریاضی و تجربی و انسانی :
"سرکارخانم فاطمه حبیبی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس علوم جغرافیایی
سوابق کاری: 12سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت دفترداری :
"سرکارخانم فاطمه وثیق پور"
 
سوابق تحصیلی:  ادبیات
سوابق کاری : 32 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول مالی وحسابدار :
"سرکارخانم نسیم ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری
سوابق کاری : 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مسئول مالی وحسابدار :
"سرکارخانم زهره خاکباز"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق کاری : 4 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
"سرکارخانم زینب محبی راد"
 
سوابق تحصیلی : دکترا روان شناسی
سوابق کاری : 35 سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکارخانم سیده فاطمه شمشیرگران"
 
سوابق تحصیلی : دکترا برنامه ریزی درسی
سوابق کاری : 12 سال سابقه خدمت در مدارس
 
کتابدار :
"سرکارخانم منیژه کوچکی"
 
سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری
سوابق کاری : 33 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
 
مسئول تایپ و تکثیر :
"سرکارخانم فاطمه سادات میرمحمدی"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سوابق کاری : 12 سال سابقه خدمت در مدارس