امکانات دبیرستان
  کادر اداری و اجرایی :  
 
معاونت آموزشی :
"سرکارخانم فریبا حسن آبادی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
سوابق کاری: 41 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت انضباطی :
"سرکارخانم سعیده دادیار"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات
سوابق کاری: 12 سال سابقه کار در مدارس و دانشگاه
 
 
معاونت پرورشی :
"سرکارخانم لیلا نوری زاده "
 
سوابق تحصیلی:سطح 2 حوزوی الهیات
سوابق کاری:  سال سابقه  خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
"سرکارخانم شیما حبیبی"
 
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
سوابق کاری: 8 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
روابط عمومی :
"سرکارخانم محبوبه اکبری"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
سوابق کاری: 25 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه دهم ریاضی و تجربی و انسانی  :
"سرکارخانم بنفشه نظری "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی
سوابق کاری: 23 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی  :
"سرکارخانم عاطفه یاسری "
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی(گرایش حالت های جامد)
سوابق کاری : 12 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت پایه دوازدهم ریاضی و تجربی و انسانی :
"سرکارخانم فاطمه حبیبی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس علوم جغرافیایی
سوابق کاری: 13سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت دفترداری :
"سرکارخانم نغمه پیام فر"
 
سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
سوابق کاری : 25 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول مالی وحسابدار :
 
"سرکارخانم زهره خاکباز"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق کاری : 4 سال سابقه خدمت در مدارس
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
"سرکارخانم ریحانه سادات طباطبایی"
 
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس روان شناسی
سوابق کاری : 15 سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکارخانم سیده فاطمه شمشیرگران"
 
سوابق تحصیلی : دکترا برنامه ریزی درسی
سوابق کاری : 13 سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکار خانم آیه آشفته یزدی"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان فرانسه 
سوابق کاری : 10 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
 
کتابدار :
 
 
 
 
مسئول تایپ و تکثیر :
"سرکارخانم فاطمه سادات میرمحمدی"
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سوابق کاری : 13 سال سابقه خدمت در مدارس