کادر اداری و اجرایی :
 
مشاوره برنامه ریز تحصیلی :
"سرکارخانم فریبا حسن آبادی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
سوابق کاری: 37 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت آموزشی :
"سرکارخانم عادله رضایی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس زیست شناسی
سوابق کاری:12 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت انضباطی :
"سرکارخانم زهره سلطان محمدی"
 
سوابق تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم ارتباطات
سوابق کاری: 11 سال سابقه تدریس در دانشگاه
 
 
معاونت پرورشی :
"سرکارخانم سمیه علیاری "
 
سوابق تحصیلی:دانشجو کارشناسی روانشناسی
سوابق کاری: 17سال سابقه  خدمت در مدارس
 
 
معاونت فناوری :
"سرکارخانم شیما حبیبی"
 
سوابق تحصیلی: دانشجو ارشد نرم افزار کامپیوتر
سوابق کاری: 4 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
روابط عمومی :
"سرکارخانم آذیتا حسین زاده"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
سوابق کاری: 15 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه دهم ریاضی و تجربی  :
"سرکارخانم بنفشه نظری "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی
سوابق کاری: 18 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه یازدهم ریاضی و تجربی :
"سرکارخانم مریم مکاری "
 
سوابق تحصیلی : لیسانس معدن واکتشاف
سوابق کاری: 9سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت پایه دهم و یازدهم انسانی  :
"سرکارخانم عاطفه یاسری "
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی(گرایش حالت های جامد)
سوابق کاری : 10 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت پایه دوازدهم ریاضی و تجربی :
"سرکارخانم صدف نوروزی "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سوابق کاری: 11سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاونت دفترداری :
"سرکارخانم فاطمه وثیق پور"
 
سوابق تحصیلی:  ادبیات
سوابق کاری : 30سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول مالی وحسابدار :
"سرکارخانم نجمه ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی
سوابق کاری : 7 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی و بالینی :
"سرکارخانم زینب محبی راد"
 
سوابق تحصیلی : دکترا روان شناسی
سوابق کاری : 34 سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
مسئول تایپ و تکثیر :
"سرکارخانم فاطمه میرمحمدی"
 
سوابق تحصیلی : دانشجو ارشد مدیریت آموزشی
سوابق کاری : 8 سال سابقه خدمت در مدارس