کادر اداری و اجرایی :
 
 
معاونت آموزشی:
 
"سرکارخانم محیا کمانی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی محض
 
سوابق کاری: 7 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاون:
"سرکارخانم نسترن گل مقانی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 
سوابق کاری: 20 سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکارخانم فاطمه کرمی"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری مالی
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه خدمت در مدارس
 
معاونت پرورشی:
"سرکارخانم سمیه علیاری "
 
سوابق تحصیلی:لیسانس روانشناسی
 
سوابق کاری:16سال سابقه  خدمت در مدارس
مربی پرورشی:
"سرکارخانم زهرا مشحون"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس هنر اسلامی
 
سوابق کاری:6 سال سابقه خدمت در مدارس
معاونت فناوری:
"سرکارخانم فاطمه کاظمی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
 
سوابق کاری: 14 سابقه خدمت در مدارس (که 8 سال در مدارس استعدادهای درخشان بوده.)
متصدی سایت:
"سرکارخانم فاطمه خدادادی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس معماری سیستم های کامپیوتری
 
سوابق کاری:2 سال سابقه خدمت در مدارس
 
"سرکارخانم نسیم زمانی "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع
 
سوابق کاری :3 سال سابقه خدمت در مدارس
معاون پایه دهم ریاضی :
"سرکارخانم نظری "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس شیمی
 
سوابق کاری:16سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه دهم تجربی:
"سرکارخانم سعادت "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس زیست شناسی
 
سوابق کاری:سال سابقه خدمت در مدارس
 
 
معاون پایه یازدهم ریاضی و تجربی:
"سرکارخانم حکمیان "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس ریاضی محض
 
سوابق کاری: 10 سال سابقه خدمت در مدارس
معاون پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:
"سرکارخانم عادله رضایی "
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس زیست شناسی
 
سوابق کاری: 9 سال سابقه خدمت در مدارس
متصدی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی:
"سرکارخانم سحر روحانی "
سوابق تحصیلی:  لیسانس مهندسی برق الکترونیک
 
سوابق کاری: 7 سال سابقه خدمت در مدارس
معاونت دفتری:
"سرکارخانم غیاث آبادی "
 
سوابق تحصیلی: دیپلم ادبیات
 
سوابق کاری:21 سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول دفتری:
"سرکارخانم سیده فاطمه صادق زاده "
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
 
سوابق کاری:14سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول کتابخانه:
"سرکارخانم سپیده درخشان"
 
سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی
 
سوابق کاری:5 سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول آزمایشگاه ها:
"سرکارخانم بنفشه فلاح"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی عمران
 
سوابق کاری:3 سال سابقه خدمت در مدارس
مسئول مالی وحسابدار:
"سرکارخانم نجمه ظفرقندی"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 
سوابق کاری:5 سال سابقه خدمت در مدارس
 
روابط عمومی:
"سرکارخانم سعادت طاهر زاده"
 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات ادبیات نمایشی
 
سوابق کاری: 4 سال سابقه خدمت در مدارس
مشاور تحصیلی و بالینی:
"سرکارخانم زینب محبی راد"
 
سوابق تحصیلی:فوق لیسانس روان شناسی
 
سوابق کاری:28سال سابقه خدمت در مدارس