امکانات دبیرستان
 
اهداف و سياستها و برنامه ها: 
 
اهداف:
 •  فراهم نمودن و گسترش  امکانات لازم جهت پرورش استعدادهای دانش آموزان دبیرستان در حوزه های علمی و فرهنگی .
 •  فراهم نمودن امکان رشد خلاقیت و استعدادهای  کشف شده ، با رویکرد تعهد به جامعه و نظام اسلامی .
 •  ایجاد حس علاقه به پیشرفت توام خود و جامعه هویت ایرانی اسلامی .
 •  ایجاد خودباوری و عزت نفس دانش آموز ایرانی مسلمان آنچنان که شایسته یک دانش آموز با استعداد است.


سیاستها:

 •  آموزش درک تفاوتهای وجودی که امانت الهی است و باید در کنار سایرین و برای خدمت به اجتماع به کار گرفته شوند.
 •  فراهم آوردن امکان آموزش بیشتر جهت رشد علمی دانش آموزان علاقمند .
 •  فراهم آوردن بستر آموزش های ویژه به دانش آموزانی با شرایط ذهنی خاص ( از جمله دانش آموزان بیش فعال ، خلاق ، تیزهوش و ...)  برای جلوگیری از بدل شدن این  استعدادها به آسیب.

برنامه ها:
 •  استفاده از کارشناسان مورد نیاز در جهت پرورش استعدادهای درونی دانش آموزان و نه صرفا علمی .
 •  فراهم آوردن امکانات مادی و کمک آموزشی کافی برای دانش آموزان کم بضاعت و  وابسته به خانواده های مستضعف به نحوی که در حد دانش آموزان متوسط بهره مند باشند. 
 •  فراهم کردن بستر پژوهش و تحقیق علمی و زمینه های علوم پایه .
 •  فراهم کردن بستر پژوهش و تحقیق علمی در زمینه علوم انسانی .
 •  آماده  ساختن دانش آموزان برای ورود به اجتماع متناسب با شأن دانش آموزی با استعدادهایی نسبتا متفاوت با سایری و در عین حال  پرورش یافته .