امکانات دبیرستان
  حضور و غياب الکترونیک دانش آموزان