امکانات دبیرستان
   
     
 
     
حضور و غياب الکترونیک دانش آموزان